ocn@ubu.ac.th 045-353106,045-353110

UBU LMS

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ UBU LMS

คือ ระบบที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาสามารถดูเนื้อหาการเรียน ส่งการบ้าน สอบออนไลน์ผ่านระบบตามที่ผู้สอนแต่ละวิชากำหนด