ocn@ubu.ac.th 045-353106,045-353110

UBU Account

UBU Account คืออะไร ?


รู้จัก UBU Account

  • ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์

    คือ ระบบที่ใช้ในการเข้ารับรหัส UBU Account / และใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ เช่น UBU LMS , Google Workspace , MS365 โดยผ่านระบบ Single Sign-On (SSO) ล็อกอินครั้งเดียวใช้งานได้หลายระบบ