ocn@ubu.ac.th 045-353106,045-353110

การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา

Welcome to UBU IT-Guides for Student

จำนวน Software ลิขสิทธิ์ที่บริการสำหรับนักศึกษา (Azure+MS 365)

F.A.Q

คำถามที่พบบ่อย

  • UBU Account คือ username และ password ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น Login เข้า REG , UBU Portal , UBU LMS , UBU Wifi และระบบอื่นๆ ระบบตรวจสอบ UBU Account ผ่าน UBU Portal

  • ไปที่เว็บไซต์ระบบตรวจสอบ UBU Account ผ่าน UBU Portal และเข้ารับรหัส "ครั้งแรก" โดยใช้รหัสนักศึกษา (ตรวจสอบรหัสนักศึกษา)และรหัสตั้งต้น 8 ตัวตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้ ชื่อภาษาอังกฤษตัวใหญ่ - นามสกุลภาษาอังกฤษตัวเล็ก-@-5ตัวท้ายบัตรประชาชน เช่น Ts@12345 เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับรหัส จากนั้นระบบจะให้นักศึกษาเข้าตั้งรหัสผ่าน UBU Account ด้วยตนเอง ทั้งนี้ข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถใช้งานระบบต่างๆตลอดจนยืนยันตัวเองได้จึงควรเก็บเป็นความลับ

  • เข้าระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ UBU Portal เว็บเดียวที่รวมเอาหลายๆโปรแกรมให้ใช้งานและ Login ด้วย UBU Account ที่ได้รับจะสามารถดาวน์โหลดได้ ดูวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง

  • เข้าระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ UBU Portal เว็บเดียวที่รวมเอาหลายๆโปรแกรมให้ใช้งานและ Login ด้วย UBU Account ที่ได้รับและคลิกเลือก Google mail ดูวิธีการใช้งาน Google Google Workspace for Education สำหรับนักศึกษา

  • เข้าระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์ UBU Portal เว็บเดียวที่รวมเอาหลายๆโปรแกรมให้ใช้งานและ Login ด้วย UBU Account ที่ได้รับและคลิกเลือก UBU LMS ดูวิธีเข้าใช้งาน UBU LMS หรือเข้าผ่านเว็บโดยตรงที่ UBU LMS แต่หลังจาก Login ระบบจะเข้าหน้า UBU Portal อีกครั้ง